Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.135.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie wskazania szkół, w których będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem zlikwidowanego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.135.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 grudnia 2013 r.


w sprawie wskazania szkół, w których będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem zlikwidowanego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie

Na podstawie art. 53 ust. 3a w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1; Nr 56, poz. 458; Nr 67, poz. 572; Nr 97, poz. 800; Nr 213, poz. 1650; Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544 oraz z 2013 r. poz. 675), art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, poz. 908, poz. 1456 oraz z 2013 r. 747) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na każdego nauczyciela będącego emerytem zlikwidowanego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczany będzie w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów wskazanych szkół do zapoznania nauczycieli zlikwidowanej placówki z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującym w szkole.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wskazanych szkół.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  mgr Janusz Korżak

 

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2009 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XLV/507/09 w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie. Placówkę zlikwidowano z dniem 31 grudnia 2009 r. Zgodnie z art. 53 ust. 3a w związku z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący jest zobowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj