Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie z siedzibą przy ul. Niepodległości 1 w Gardnie.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 maja 2013 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie z siedzibą przy ul. Niepodległości 1 w Gardnie.

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 14 w związku z art. 5c. pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115 poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280;  Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148,  poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), po uzyskaniu zgody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, zarządzam co następuje:

§ 1. Powierza się Pani Annie Frąckowiak - Kułdosz stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie, z siedzibą przy ul. Niepodległości 1 w Gardnie na okres od dnia  1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Gardnie z dnia 10 kwietnia 2013 r. uzyskał w dniu 23 maja 2013 r. zgodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na przedłużenie obecnemu dyrektorowi powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie na okres od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
W związku z powyższym Burmistrz, jako organ prowadzący, zgodnie z art. 36a ust. 1 i 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) powierza stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie Pani Annie Frąckowiak - Kułdosz na okres kolejnych pięciu lat szkolnych.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska