Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  5 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)  oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 45.037 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 45.037
852     Pomoc społeczna 45.037
85206   Wspieranie rodziny 45.037
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 45.037
OGÓŁEM  45.037

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 67.939 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 450
801     Oświata i wychowanie 450
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 450
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 45.037
852     Pomoc społeczna 45.037
85206   Wspieranie rodziny 45.037
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32.405
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.632
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 22.452
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowisko 12.165
90003   Oczyszczanie miast i wsi 2.165
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.165
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
926     Kultura fizyczna 10.287
92601   Obiekty sportowe 10.287
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.387
4300 Zakup usług pozostałych 900
OGÓŁEM 67.939

§ 3.  Zmniejsza się wydatki z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 22.902 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 450
801     Oświata i wychowanie 450
80101   Szkoły podstawowe 450
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 22.452
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowisko 12.165
90003   Oczyszczanie miast i wsi 2.165
4300 Zakup usług pozostałych 2.165
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
926     Kultura fizyczna 10.287
92601   Obiekty sportowe 10.287
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900
4300 Zakup usług pozostałych 9.387
OGÓŁEM 22.902

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 450 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości.

Dział 852

  • 45.037 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 276/2013 (rez. celowa poz.53) z przeznaczeniem na dofinansowanie Resortowego Programu wspierania rodziny  i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodziny zastępczej (działania 13.4.2.4.). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 900

  • 12.165 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrona Środowiska w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie funduszu sołeckiego (Pniewo – 2.165 zł) oraz na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów (10.000 zł).

Dział 926

  • 10.287 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika i Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie funduszu sołeckiego (Bożym – 900 zł, Sobieradz – 5.744 zł, Nowe Czarnowo – 3.643 zł).

Sporządziła:
S. Skrzyniarz