Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 kwietnia 2013 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717,  Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651,  Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155 poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 279 o pow. 989 m2 (KW SZ1Y/00039051/0), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 1212/2013 z dnia 10.04.2013 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusza Agnieszki Palecznej-Turek, w Gryfinie przy ul. Kościelnej nr 41/1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Sprzedający nabyli grunty składające się m.in. na przedmiotową działkę, w 1997 r. od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a część w 2008 r. od Gminy Gryfino. Następnie dokonali podziału geodezyjnego przedmiotowych działek a potem ich połączenia zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 1212/2013 z dn. 10.04.2013 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działki oznaczonej nr 279 o pow. 989 m2, za cenę 118.500,00 zł, pod warunkiem, że Burmistrz miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Nabywanie na mienie gminne przedmiotowej nieruchomości jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska