Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.114.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 października 2013r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności sprzętu OC do dalszego użytkowania.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.114.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 października 2013r.


w sprawie powołania komisji do oceny przydatności sprzętu OC do dalszego użytkowania.

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 I 645 ), w związku z § 4 ust. 2 i 3 i § 42 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. z 2010 Nr 114 poz. 761 ), na podstawie §10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37. 2013 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz po uzyskaniu zgody dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zarządzam co następuje:

§ 1. W celu oceny przydatności sprzętu Obrony Cywilnej będącego na wyposażeniu Gminy  Gryfino powołuję komisję w składzie:

Przewodniczący - Jacenty SKWARZYŃSKI
Członkowie: - Henryk NOWAKOWSKI
  - Michał SZEWCZUK

§ 2. Komisja dokona przeglądu i oceny przydatności sprzętu OC, sporządzi protokół z przeprowadzonej oceny, sporządzi wykaz zbędnego lub zużytego sprzętu ze wskazaniem sposobu jego zagospodarowania oraz protokół likwidacji sprzętu.

§ 3. Dokumentację z prac komisji wraz z udokumentowaniem sposobu zagospodarowania zbędnego lub zużytego sprzętu obrony cywilnej należy niezwłocznie przekazać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

§ 4. Przewodniczący komisji przedstawi protokół przeglądu do dnia 30 października 2013r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Pismem BZK.5555.1.2013 z dnia 16.10.2013r. Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Gryfino zwrócił się do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury likwidacji sprzętu obrony cywilnej będącego własnością Skarbu Państwa a pozostającego w użyczeniu w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino. W odpowiedzi na w/w pismo Dyrektor WBiZK pismem nr BZK-III.2613.22.2013.AP. z dnia 18.10.2013r. wyraził zgodę na przeprowadzenie likwidacji sprzętu obrony cywilnej w miejscu jej przechowywania. W związku z powyższym proponuję powołać Komisję do oceny przydatności oraz do przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej

Przygotował
Henryk Nowakowski