Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 sierpnia 2013 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 Uchwały  Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę   561.330 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 101.801
801     Oświata i wychowanie 101.801
80101   Szkoły podstawowe 101.801
4260 Zakup energii 60.000
4300 Zakup usług pozostałych 41.427
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 74
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 300
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 149.270
801     Oświata i wychowanie 134.511
80101   Szkoły podstawowe 115.318
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91.100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.310
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.182
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.726
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 19.193
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.240
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.620
4120 Składki na Fundusz Pracy 373
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 960
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 14.759
85401   Świetlice szkolne 14.759
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.200
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.275
4120 Składki na Fundusz Pracy 324
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 960
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 127.535
801     Oświata i wychowanie 112.562
80101   Szkoły podstawowe 52.862
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41.220
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.086
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.010
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.546
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 48.740
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.332
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.589
4120 Składki na Fundusz Pracy 939
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.880
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 10.960
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.856
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.522
4120 Składki na Fundusz Pracy 217
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 365
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 14.973
85401   Świetlice szkolne 14.973
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.713
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.013
4120 Składki na Fundusz Pracy 287
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 960
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 13.532
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 13.532
85401   Świetlice szkolne 13.532
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.120
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.396
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.798
4120 Składki na Fundusz Pracy 258
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 960
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 25.245
801     Oświata i wychowanie 19.633
80101   Szkoły podstawowe 19.633
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.204
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.580
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.713
4120 Składki na Fundusz Pracy 387
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 749
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.612
85401   Świetlice szkolne 5.612
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 346
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.168
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 776
4120 Składki na Fundusz Pracy 111
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 211
Zespół Szkół w Gryfinie 41.707
801     Oświata i wychowanie 41.707
80101   Szkoły podstawowe 20.207
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.404
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.476
4120 Składki na Fundusz Pracy 353
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.974
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 21.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.168
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.951
4120 Składki na Fundusz Pracy 421
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 960
Zespół Szkół w Chwarstnicy 13.972
801     Oświata i wychowanie 10.772
80101   Szkoły podstawowe 652
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 652
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 10.120
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.160
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.395
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 365
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.200
85401   Świetlice szkolne 3.200
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.200
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 35.892
801     Oświata i wychowanie 35.892
80110   Gimnazja 25.315
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.956
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.430
4120 Składki na Fundusz Pracy 489
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.440
80120   Licea ogólnokształcące 10.577
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.464
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.283
4120 Składki na Fundusz Pracy 183
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.647
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 19.527
801     Oświata i wychowanie 19.527
80104   Przedszkola 19.527
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.712
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.701
4120 Składki na Fundusz Pracy 385
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 729
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 20.849
801     Oświata i wychowanie 20.849
80104   Przedszkola 10.712
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.648
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.487
4120 Składki na Fundusz Pracy 212
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 365
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 10.137
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.168
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.404
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 365
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 6.000
801     Oświata i wychowanie 6.000
80104   Przedszkola 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 6.000
801     Oświata i wychowanie 6.000
80104   Przedszkola 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
OGÓŁEM 561.330

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 561.330 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Chwarstnicy 3.200
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.200
85401   Świetlice szkolne 3.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 558.130
801     Oświata i wychowanie 509.254
80101   Szkoły podstawowe 449.204
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.509
3240 Stypendia dla uczniów 600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 289.890
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53.649
4120 Składki na Fundusz Pracy 12.530
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 280
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.344
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000
4260 Zakup energii 21.792
4270 Zakup usług remontowych 3.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.819
4300 Zakup usług pozostałych 9.370
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 520
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 204
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.407
4410 Podróże służbowe krajowe 500
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.000
4430 Różne opłaty i składki 1.444
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.581
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 765
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 19.680
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.562
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.297
4120 Składki na Fundusz Pracy 341
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 980
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.736
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
4410 Podróże służbowe krajowe 1.634
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.602
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 32.634
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.794
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.693
4120 Składki na Fundusz Pracy 657
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 778
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.412
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 48.876
85401   Świetlice szkolne 47.784
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.779
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.857
4120 Składki na Fundusz Pracy 828
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.920
85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.092
4300 Zakup usług pozostałych 1.092
OGÓŁEM 561.330

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801,854

 • 558.130 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie i zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół, i tak:
  • zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 558.130 zł,
  • zwiększa się plan wydatków o ww. kwotę w następujących jednostkach:
   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 149.270 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zfśs dla pracownika administracji i obsługi i 9 nauczycieli oraz odpis dla 1 emeryta administracji i obsługi i 1 emeryta nauczyciela;
   • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 127.535 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zfśs dla 2 pracowników administracji i obsługi i 7 nauczycieli oraz odpis dla 2 emerytów administracji i obsługi i 2 emerytów nauczycieli;
   • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 13.532 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zfśs dla 1 nauczyciela;
   • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 25.245 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zfśs dla 1 nauczyciela;
   • Zespół Szkół w Gryfinie – 41.707 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zfśs dla 2 nauczycieli oraz odpis dla 2 emerytów administracji i obsługi i 5 emerytów nauczycieli;
   • Zespół Szkół w Chwarstnicy – 10.772 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zfśs dla 1 pracownika administracji i obsługi oraz odpis dla 2 emerytów nauczycieli;
   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 35.892 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zfśs dla 2 nauczycieli oraz odpis dla 2 emerytów administracji i obsługi i 3 emerytów nauczycieli;
   • Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 19.527 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zfśs dla 2 pracowników administracji i obsługi;
   • Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 20.849 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zfśs dla 2 pracowników administracji i obsługi;
   • Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 6.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
   • Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 6.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą;
   • Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami) – 101.801 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej SP4 oraz na utrzymanie budynku.
 • 3.200 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy w celu zabezpieczenia środków na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli świetlicy szkolnej.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz