Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 04 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  13.520 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 13.520
852     Pomoc społeczna 13.520
85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.520
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13.520
OGÓŁEM 13.520

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  13.520 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 13.520
852     Pomoc społeczna 13.520
85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.520
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.520
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000
OGÓŁEM 13.520

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  78.050 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 78.050
600     Transport i łączność 70.000
60016   Drogi publiczne gminne 70.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.750
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6.750
4300 Zakup usług pozostałych 6.750
926     Kultura fizyczna 1.300
92601   Obiekty sportowe 1.300
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.300
OGÓŁEM 78.050

  § 4.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 78.050 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 78.050
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.750
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.750
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.750
600     Transport i łączność 70.000
60013   Drogi publiczne wojewódzkie 70.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000
926     Kultura fizyczna 1.300
92601   Obiekty sportowe 1.300
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.300
OGÓŁEM 78.050

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 600, 900, 926

  • 78.050 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z:
    • dział 600 – zmniejszenie wynika z przedłużającego się procesu uzgodnienia rozwiązań projektowych z zarządcą drogi wojewódzkiej, co uniemożliwia zakończenie zadania, wolne środki przeznacza się na wydatki związane z budową, przebudową i modernizacją dróg gminnych.
    • dział 900 – przesuwa się środki na pielęgnację zieleni wysokiej nasadzonej na terenach gminnych w związku z koniecznością zagospodarowania terenów po przeprowadzonych uzbrojeniach (Park Regionalny w Gardnie oraz osiedle w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Reymonta).
    • dział 926 - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami jest związane z realizacją zadania w obrębie funduszu sołeckiego – Sołectwo Krzypnica.

Dział 852

  •  13.520 zł - zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie   z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 538/2013 w związku ze zmniejszeniem środków w dziale 852, rozdziale 85228 (działanie 13.1.1.2.).

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz