Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03  września 2013 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  27.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 3.000
630     Turystyka 3.000
63095   Pozostała działalność 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 24.300
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 20.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.300
92195   Pozostała działalność 2.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
OGÓŁEM 27.300 

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 27.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 27.300 
758       Różne rozliczenia 20.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 20.000
4810 Rezerwy 20.000
630     Turystyka 3.000
63095   Pozostała działalność 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.300
92195   Pozostała działalność 2.300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
4300 Zakup usług pozostałych 1.300
OGÓŁEM 27.300 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 630

  • 3.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem   p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754, 758 (rez.celowa)

  • 20.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych.

Dział 900

  • 2.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków na prace związane z utrzymaniem zieleni.

Dział 921

  • 2.300 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o.  Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie funduszu sołeckiego ( Bartkowo – 1.000 zł, Nowe Czarnowo – 1.300 zł).

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz