Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2013 – 2033.

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 czerwca 2013 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2013 – 2033.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gryfino na lata 2013 – 2033 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat