Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 7/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 lutego 2013r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 7/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), z 2012r., poz. 567), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz.1529) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 7/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, na kwotę 154.467,87 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).

§ 2. Cena nieruchomości zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jej sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca  Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993r. Rada Miasta i Gminy w Gryfinie, przeznaczyła do sprzedaży na rzecz najemców lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 7 w Gryfinie.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 2 stycznia 2013r., określił wartość nieruchomości na kwotę 150.200,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych), w tym: wartość lokalu wraz z udziałem w urządzeniach częściach wspólnych budynku – 141.400,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych), wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej (dz. nr 159) – 8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 4.267,87 zł (słownie: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), na którą składa 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 2.024,00 zł oraz fundusz remontowy na dzień 31 grudnia 2012 r. – 2.243,87 zł.
Wartość nieruchomości zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec