Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  15.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 15.000
801     Oświata i wychowanie 15.000
80195   Pozostała działalność 15.000
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15.000
OGÓŁEM 15.000

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  38.047 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 23.000
750     Administracja publiczna 7.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 7.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.000
75416   Straż gminna (miejska) 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 15.000
801     Oświata i wychowanie 15.000
80195   Pozostała działalność 15.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 15.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 47
851     Ochrona zdrowia 47
85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 47
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 47
OGÓŁEM 38.047

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 23.047 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 23.047
750     Administracja publiczna 7.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
758      Różne rozliczenia 16.047
75818    Rezerwy ogólne i celowe 16.047
4810 Rezerwy 16.047
OGÓŁEM 23.047

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 7.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Informacji i Promocji w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących biura.

Dział 801

  • 15.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z podpisaniem umowy na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii. Zadanie realizuje ZSO Gryfino.

Dział 758 (rez. ogólna), 851, 754, 921

  • 47 zł – zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie dokonuje się związku z obowiązkiem opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów na podstawie art.86 ust.1 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 ze zmianami).
  • 10.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację uroczystości związanej z wizytą Prezydenta RP połączonej z obchodami Flisu Odrzańskiego Gryfino 2013.
  • 6.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na transport płotków zabezpieczających teren podczas wizyty Prezydenta RP w dniu 02.08.2013r.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz