Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)  oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  14.020 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 14.020
750     Administracja publiczna 120
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 120
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13.900
75416   Straż gminna (miejska) 10.400
4300 Zakup usług pozostałych 4.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.900
75495   Pozostała działalność 3.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500
OGÓŁEM 14.020

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 14.020 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 14.020
750     Administracja publiczna 120
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120
4300 Zakup usług pozostałych 120
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13.900
75416   Straż gminna (miejska) 10.400
4270 Zakup usług remontowych 7.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500
4430 Różne opłaty i składki 1.900
75495   Pozostała działalność 3.500
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
OGÓŁEM 14.020

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 120 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Biura Obsługi Rady i Burmistrza w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania kasacyjnego.

Dział 754

  • 13.900 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz