Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2013. BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.116.2012 z dnia 31 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2013.
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 lutego 2013 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.116.2012 z dnia 31 października 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241;  z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012 r. poz.567) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.116.2012 z dnia 31 października 2012 r.  w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu netto za dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych wraz z częściami składowymi w postaci budynków  i urządzeń infrastruktury technicznej, służących do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej związanych z dostawą wody i kanalizacją oraz za dzierżawę sieci związanych z tą infrastrukturą, wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.Ustalone stawki czynszu będą waloryzowane corocznie, bez konieczności zmiany umowy, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa GUS”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2013 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U z a s a d n i e n i e

Zarządzeniem Nr 0050.116.2012. z dnia 31 października 2012 r. ustalone zostały stawki czynszu netto za dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych wraz z częściami składowymi w postaci budynków i urządzeń infrastruktury technicznej, służących do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej związanych z dostawą wody i kanalizacją oraz za dzierżawę sieci związanych z tą infrastrukturą.
W zarządzeniu nie wskazano możliwości waloryzacji ustalonych stawek czynszu.
W związku z powyższym należało dokonać zmiany ww. zarządzenia poprzez wprowadzenie zapisu o waloryzacji stawek czynszu średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa GUS.

Sporządziła:
K.Lamperska