Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 stycznia 2013 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłat za pobyt  dziecka w przedszkolu

Na podstawie § 3 ust. 2, 3 § 4 ust. 3, § 5 ust. 1 i 2 Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 95 poz. 1737)  w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości, iż wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Gryfino od 1 lutego 2013 roku do czasu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia wynosi 3,20 zł (słownie złotych: trzy 20/100).

§ 2. Wysokość opłaty z 20 % zniżką wynosi 2,60 zł (słownie złotych: dwa 60/100).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 roku.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie § 5 ust. 2 Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino wysokość opłat za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkola podawana jest do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Wysokość opłat za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkola, zgodnie z § 3 ust. 2 wyżej cytowanej uchwały stanowi 0,20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1026), od dnia 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1 600,00 zł.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska