Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  29 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938) oraz § 13 pkt 1 Uchwały  Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 701.700  zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 43.000
801     Oświata i wychowanie 43.000
80113   Dowożenie uczniów do szkół 43.000
4300 Zakup usług pozostałych 43.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 75.000
801     Oświata i wychowanie 75.000
80101   Szkoły podstawowe 75.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75.000
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 26.000
801     Oświata i wychowanie 26.000
80101   Szkoły podstawowe 26.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 17.000
801     Oświata i wychowanie 12.000
80120   Licea ogólnokształcące 12.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000
85401   Świetlice szkolne 5.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 500
Zespół Szkół w Gardnie 30.920
801     Oświata i wychowanie 30.000
80101   Szkoły podstawowe 19.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 11.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 920
85401   Świetlice szkolne 920
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 920
Zespół Szkół w Chwarstnicy 36.000
801     Oświata i wychowanie 36.000
80101   Szkoły podstawowe 32.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 39.000
801     Oświata i wychowanie 39.000
80101   Szkoły podstawowe 39.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39.000
Zespół Szkół w Gryfinie 76.000
801     Oświata i wychowanie 76.000
80101   Szkoły podstawowe 10.000
4260 Zakup energii 10.000
80110   Gimnazja 66.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 40.780
630     Turystyka 720
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 720
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 2.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000
750     Administracja publiczna 2.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36.060
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 860
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 860
90013   Schroniska dla zwierząt 1.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 34.000
4260 Zakup energii 25.000
4270 Zakup usług remontowych 9.000
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 63.500
801     Oświata i wychowanie 63.500
80104   Przedszkola 63.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
4260 Zakup energii 11.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.644
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 856
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 67.000
801     Oświata i wychowanie 67.000
80104   Przedszkola 39.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.000
4260 Zakup energii 6.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 28.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.000
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 48.500
801     Oświata i wychowanie 45.000
80104   Przedszkola 45.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.000
80195   Pozostała działalność 3.500
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 82.000
801     Oświata i wychowanie 82.000
80104   Przedszkola 82.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 57.000
801     Oświata i wychowanie 57.000
80104   Przedszkola 57.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000
4260 Zakup energii 8.000
OGÓŁEM 701.700

  § 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 701.700 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 40.780
630     Turystyka 720
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 720
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 720
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 2.000
4270 Zakup usług remontowych 2.000
750     Administracja publiczna 2.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.000
            4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36.060
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25.860
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 860
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000
90013   Schroniska dla zwierząt 1.200
4300 Zakup usług pozostałych 1.200
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 9.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.000
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 43.000
801     Oświata i wychowanie 43.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 43.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 8.000
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 4.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 15.500
801     Oświata i wychowanie 15.500
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 15.500
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 25.500
801     Oświata i wychowanie 22.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 22.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000
80195   Pozostała działalność 3.500
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.500
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 6.000
801     Oświata i wychowanie 6.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 6.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 58.000
801     Oświata i wychowanie 58.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 49.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 9.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 196.000
801     Oświata i wychowanie 196.000
80101   Szkoły podstawowe 181.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 17.000
4260 Zakup energii 5.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 12.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 3.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 2.000
801     Oświata i wychowanie 2.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 2.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000
Zespół Szkół w Gryfinie 144.000
801     Oświata i wychowanie 139.000
80101   Szkoły podstawowe 100.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 6.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000
80110   Gimnazja 30.000
4260 Zakup energii 30.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000
85401   Świetlice szkolne 5.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 60.000
801     Oświata i wychowanie 60.000
80110   Gimnazja 60.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 5.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy 76.000
801     Oświata i wychowanie 76.000
80110   Gimnazja 62.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 14.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
Zespół Szkół w Gardnie 30.920
801     Oświata i wychowanie 30.000
80110   Gimnazja 27.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 3.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 920
85401   Świetlice szkolne 920
4120 Składki na Fundusz Pracy 920
OGÓŁEM 701.700

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 2.364,75 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.364,75
010     Rolnictwo i łowiectwo 2.364,75
01095   Pozostała działalność 2.364,75
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.364,75
OGÓŁEM 2.364,75

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 2.364,75 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.364,75
010     Rolnictwo i łowiectwo 2.364,75
01095   Pozostała działalność 2.364,75
4300 Zakup usług pozostałych 2.364,75
OGÓŁEM 2.364,75

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

 • 2.364,75 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat lokalnych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego

Dział 630

 • 720 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 750

 • 2.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań realizowanych przez wydział.

Dział 754

 • 2.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych strażaków OSP.

Dział 801,854

 • 43.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
 • 57.000/4.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.
 • 63.500/15.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.
 • 48.500/25.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.
 • 67.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.
 • 82.000/6.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.
 • 196.000 zł - zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.
 • 75.000/58.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące wydatki budżetowe.
 • 39.000 zł - zwiększenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.
 • 26.000/2.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.
 • 76.000/144.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.
 • 17.000/60.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.
 • 36.000/76.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.
 • 30.920/30.920 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.

Dział 900

 • 860 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań realizowanych przez wydział.
 • 34.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   z przeznaczeniem na energię elektryczną, koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulic, placów i dróg.
 • 1.200 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawów higienicznych dla zwierząt.