Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)  oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy o kwotę 95.952 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 95.952
852     Pomoc społeczna 95.952
85295   Pozostała działalność 95.952

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 95.952
OGÓŁEM 95.952

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 109.212 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 13.260
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.260
90002    Gospodarka odpadami 13.260
4300 Zakup usług pozostałych 13.260
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 95.952
852     Pomoc społeczna 95.952
85295   Pozostała działalność 95.952
3110 Świadczenia społeczne 95.952
OGÓŁEM 109.212

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 2.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 13.260
758     Różne rozliczenia 13.260
75818   Rezerwy ogólne i celowe 13.260
4810 Rezerwy 13.260
OGÓŁEM 13.260

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 852

  • 95.952 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 192/2013, które zwiększa Gminie dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.1.1.1.).

Dział 758 (rez. ogólna),900

  • 13.260 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań nałożonych na wydział.

Sporządziła:
S. Skrzyniarz