Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.10.2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 czerwca 2013r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0050.10.2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594) oraz art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266; z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz.1193, Nr 249 poz.1833; z 2007 r. Nr 128 poz.902, Nr 173 poz.1218; z 2010 r. Nr 3 poz. 13; z 2011 r. Nr 224 poz.1342; z 2012 poz.951) zarządzam, co następuje:

§1. Wykaz wydzielonych lokali socjalnych, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 0050.10.2013 z dnia 12 lutego 2013 r. otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz Zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – Prezesowi Zarządu Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266; z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz.1193, Nr 249 poz.1833; z 2007 r. Nr 128 poz.902, Nr 173 poz.1218; z 2010 r. Nr 3 poz. 13; z 2011 r. Nr 224 poz.1342) Gmina Gryfino dokonała wydzielenia ze swojego zasobu mieszkaniowego części lokali socjalnych, które usytuowane są w budynkach o obniżonym standardzie.
Dotychczas zasób ten liczył 89 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 3.688,10 m2.
Obecnie, realizując zobowiązanie wynikające z umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, na przedsięwzięcie, polegające na budowie budynku mieszkalnego w Gryfinie przy ul. Targowej 11 a,b,c, Gmina powiększyła zasób lokali socjalnych o kolejne 40 lokali, o łącznej powierzchni użytkowej 1.867,80 m2.

Sporządziła:
Janina Major