Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.85.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych

ZARZĄDZENIE Nr 0050.85.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 lipca 2013 r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych

Na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca  2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2013 r. poz. 818) zarządzam:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych do dnia  6 września 2013 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół mających siedzibę na terenie Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2013 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2013 r. poz. 818). Zgodnie z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych składa się w terminie ustalonym przez burmistrza właściwego dla siedziby szkoły.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska