Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. M.Konopnickiej nr 17/7, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 czerwca 2013r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. M.Konopnickiej nr 17/7, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz.1529) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. M.Konopnickiej nr 17/7, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, na kwotę 177.780,52 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt dwa grosze).

§ 2. Cena nieruchomości zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jej sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XXIX/404/04 z dnia 30 grudnia 2004r. Rada Miejska w Gryfinie, przeznaczyła do sprzedaży na rzecz najemców lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. M.Konopnickiej nr 17 w Gryfinie.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 22.05.2013 r., określił wartość nieruchomości na kwotę 176.200,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych), w tym: wartość lokalu wraz z udziałem w urządzeniach częściach wspólnych budynku – 172.500,00 zł, wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej (dz. nr 33/3) – 3.700,00 zł.
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 1.580,52 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), na którą składa 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 851,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden złotych) oraz fundusz remontowy na dzień 31 maja 2013 r. - 729,52 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze).
Wartość nieruchomości zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec