Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 sierpnia 2013 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155 poz.1043, Nr 197, poz.1307,  Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673,  Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz.762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 56/4 o pow. 1388 m2 (KW SZ1Y/00057501/2),  w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 2902/2013 z dnia 23.08.2013 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Ramęda - Pilip, w Szczecinie, przy Al. Piastów nr 62/2.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Sprzedający nabył przedmiotową działkę od Gminy Gryfino w 2011 r.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 2902/2013 z dn. 23.08.2013 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działki oznaczonej nr 56/4 o pow. 1388 m2, za cenę 130.000,00 zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Nabywanie na mienie gminne przedmiotowej nieruchomości jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska