Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  12 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885; poz.938) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  11.528 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 11.528
750     Administracja publiczna 10.655
75095   Pozostała działalność 10.655
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7.655
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 873
92195   Pozostała działalność 873
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 873
OGÓŁEM 11.528

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 11.528 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 11.528
758       Różne rozliczenia 10.655
75818    Rezerwy ogólne i celowe 10.655
4810 Rezerwy 10.655
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 873
92195   Pozostała działalność 873
4300 Zakup usług pozostałych 873
OGÓŁEM 11.528

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750. 758 (rez. ogólna)

  • 10.655 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań realizowanych przez wydział (prowizja dla sołtysów i wydatki sądowe).

Dział 921

  • 873 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe zakwalifikowanie wydatków w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Borzym – 171 zł, Sołectwo Dołgie – 702 zł).

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz