Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 36/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 grudnia 2013 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej  nr działki 36/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,  Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529; z 2013 r. poz. 1238 )oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej  nr działki 36/5 o pow. 0,0691 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działku 35,  w wysokości 74.900,00 zł netto (siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/322/13 z dnia 26 września 2013 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 36/5 o pow. 0,0691 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działki 35.
Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy – Dariusz Godlewski, ustalił w operacie szacunkowym wysokości 74.900,00 zł. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT 23 %. Ponadto Nabywcy pokrywają w całości koszty związane  z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (około 3.600,00 zł).
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

Sporządziła:
J. Woldańska