Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 października 2013 r. w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 października 2013 r.


w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie § 21 i § 22 Uchwały Nr XXVIII/228/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 3274) oraz Uchwały Nr XXXII/277/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/228/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 2096), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 tj.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić powszechną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Gryfino, w terminie od 24 października 2013 r. do 25 października 2013 r.

§ 2. Akcją objęte zostają nieruchomości i obiekty, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej,  a także szkoły i placówki w brzmieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe.

§ 3. Wszyscy posiadacze nieruchomości i obiektów objętych akcją deratyzacyjną są zobowiązani przeprowadzić ją na własny koszt.

§ 4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz pozostałych zwierząt z wyłożoną trutką.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 6. Kontrole realizacji zadania, o którym mowa w § 1 przeprowadzi Komisja w skład której wchodzą: pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz funkcjonariusz Straży Miejskiej w Gryfinie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie NR XXVIII/228/12 z dnia 29 listopada 2012 r.,  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino  w rozdziale VIII § 21, § 22, upoważniła Burmistrza do wyznaczenia terminów i zakresu przeprowadzania akcji deratyzacyjnej. Zgodnie z tym zapisem w sezonie jesiennym przeprowadzana jest akcja deratyzacyjna. Akcją objęci są właściciele, zarządcy, dzierżawcy nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino. Główny nacisk nakłada się na jednostki użyteczności publicznej oraz zbiorowego żywienia. W ramach akcji przeprowadzane będą kontrole wyrywkowe w celu potwierdzenia zrealizowania zarządzenia Burmistrza.

Sporządziła:
Janina Major