Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 listopada 2013r.


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 poz. 1356,poz. 405) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r. poz. 1356; poz. 405) burmistrz powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która inicjuje działania w zakresie określonym ww. ustawą, oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu. Zasadnym zatem jest przyjęcie regulaminu organizacyjnego ww. komisji.

Sporządziła:
Ewa Urbańska