Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)  oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy o kwotę 135.992 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 135.992
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 135.992
85415   Pomoc materialna dla uczniów 135.992
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 135.992
OGÓŁEM 135.992

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 140.222zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.000
752     Obrona narodowa 2.000
75212   Pozostałe wydatki obronne 2.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie w Gryfinie 2.230
630     Turystyka 2.230
63095   Pozostała działalność 2.230
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.900
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300
4120 Składki na Fundusz Pracy 30
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 135.992
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 135.992
85415   Pomoc materialna dla uczniów 135.992
3240 Stypendia dla uczniów 135.992
OGÓŁEM 140.222

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 4.230zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.000
758       Różne rozliczenia 2.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 2.000
4810 Rezerwy 2.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie w Gryfinie 2.230
630     Turystyka 2.230
63095   Pozostała działalność 2.230
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.230
OGÓŁEM 4.230

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 758 (rez. ogólna),752, 630

  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 630

  •  2.230 zł – zmian w palnie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 854

  • 135.992 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 142/2013 (z rez. celowej poz.26) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. (działania 3.1.5.4.). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Sporządziła:
S. Skrzyniarz