Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.65.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.65.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 czerwca 2013 r.


w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich  w Gryfinie

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r.  Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115 poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33;  Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)  po  uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, zarządza się co następuje:

§ 1. Odwołuje się Panią Irenę Bis ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4  im. Podróżników Polskich w Gryfinie z dniem 31 sierpnia 2013 r.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 0151-66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  16 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich przy ulicy Tadeusza Kościuszki 17 w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0151-66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  16 czerwca 2010 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich  w Gryfinie zostało powierzone pani Irenie Bis na okres od dnia 1 września 2010 r. do dnia  31 sierpnia 2015 r. W dniu 25 kwietnia 2013 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę  Nr XXXIII/282/13 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie. Termin likwidacji placówki wyznaczono na dzień 31 sierpnia 2013 r. W myśl art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
W związku z powyższym w dniu 16 maja 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zwrócił się do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii w sprawie odwołania z dniem 31 sierpnia 2013 r. Pani Ireny Bis ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4  im. Podróżników Polskich w Gryfinie. W dniu 21 maja 2013 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska