Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.03.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.03.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 stycznia 2013 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568;  z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, 1256, 951, 1529  i 1429) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, w następującej wysokości:

 • działki nr 681 o pow. 812 m2 w wysokości - 70.000,-zł (siedemdziesiąt tys. zł.),
 • działki nr 695 o pow. 684 m2 w wysokości - 65.000,-zł (sześćdziesiąt pięć tys. zł),
 • działki nr 710 o pow. 842 m2 w wysokości - 75.000,-zł (siedemdziesiąt pięć tys. zł),
 • działki nr 712 o pow. 857 m2 w wysokości - 80.000,-zł (osiemdziesiąt tys. zł),
 • działki nr 630 o pow. 1625 m2 w wysokości - 120.000,-zł (sto dwadzieścia tys. zł),
 • działki nr 631 o pow. 1492 m2 w wysokości - 115.000,-zł (sto piętnaście tys. zł),
 • działki nr 716 o pow. 1438 m2 w wysokości - 110.000,-zł (sto dziesięć tys. zł),
 • działki nr 717 o pow. 1687 m2 w wysokości - 120.000,-zł (sto dwadzieścia tys. zł),
 • działki nr 719 o pow. 2229 m2 w wysokości - 175.000,-zł (sto siedemdziesiąt pięć tys. zł)

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonych w obrębie  ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności z możliwością lokalizacji usług oraz pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, rzeczoznawca majątkowy Jolanta Parys, ustaliła w operatach szacunkowych, w następującej wysokości:

 • działki nr 681 o pow. 812 m2 na kwotę 54.900,-zł tj. 67,61 zł/m2
 • działki nr 695 o pow. 684 m2 na kwotę 62.500,-zł tj. 91,37 zł/m2
 • działki nr 710 o pow. 842 m2 na kwotę 66.900,-zł tj. 79,45 zł/m2
 • działki nr 712 o pow. 857 m2 na kwotę 78.300,-zł tj. 91,36 zł/m2
 • działki nr 630 o pow. 1625 m2 na kwotę 104.300,-zł tj. 64,18 zł/m2
 • działki nr 631 o pow. 1492 m2 na kwotę 95.800,-zł tj. 64,21 zł/m2
 • działki nr 716 o pow. 1438 m2 na kwotę 97.200,-zł tj. 67,59 zł/m2
 • działki nr 717 o pow. 1687 m2 na kwotę 114.000,-zł tj. 67,57 zł/m2
 • działki nr 719 o pow. 2229 m2 na kwotę 170.700,-zł tj. 76,58 zł/m2

Zgodnie z przepisami ustawy, cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się  w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z ponownym przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny działek.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla przedmiotowych działek łącznie z kosztami.

Sporządziła:
J. Woldańska