Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia jednorazowej dziennej opłaty za dzierżawę stoiska z punktem sprzedaży alkoholu podczas organizacji festynu w dniu 7 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 sierpnia 2013 r.


w sprawie ustalenia jednorazowej dziennej opłaty za dzierżawę stoiska z punktem sprzedaży alkoholu podczas organizacji festynu w dniu 7 września 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i 1529) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam jednorazową dzienną opłatę czynszu netto w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) za dzierżawę stoiska z punktem sprzedaży alkoholu w dniu 7 września 2013 r. podczas organizacji Festynu - pn. ,,Spotkajmy się na nabrzeżu. Festyn rodzinny nad Odrą - zlot jachtów motorowych”.

§ 2. Do stawki, o której mowa w § 1 dolicza się obowiązujący podatek VAT, w oparciu o odrębne przepisy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z organizacją w dniu 7 września 2013 r. Festynu rodzinnego nad Odrą, pn. ,,Spotkajmy się na nabrzeżu. Festyn rodzinny nad Odrą - zlot jachtów motorowych”, podczas którego będą wystawiane stoiska handlowo – gastronomiczne. Stoiska z alkoholem zostaną wydzierżawione, a z tytułu dzierżawy zostanie pobrana ustalona jednorazowa dzienna opłata.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka