Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; poz.938) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  40.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 40.000
750     Administracja publiczna 40.000
75095   Pozostała działalność 40.000
4300 Zakup usług pozostałych 40.000
OGÓŁEM 40.000

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  6.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 6.000
852     Pomoc społeczna 6.000
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000
OGÓŁEM 6.000

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 40.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 40.000
758     Różne rozliczenia 40.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 40.000
4810 Rezerwy 40.000
OGÓŁEM 40.000

§ 4.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 6.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 6.000
852     Pomoc społeczna 6.000
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
OGÓŁEM 6.000

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750. 758 (r.ogólna)

  • 40.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań realizowanych przez wydział..

Dział 852

  • 6.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań zleconych.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz