Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885; ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 Uchwały  Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  16.747,07 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 16.747,07
801     Oświata i wychowanie 16.747,07
80195   Pozostała działalność 16.747,07
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16.747,07
OGÓŁEM 16.747,07

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  122.567,07 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 4.325
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.325
85415   Pomoc materialna dla uczniów 4.325
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4.325
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 7.200
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 7.200
85415   Pomoc materialna dla uczniów 7.200
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 7.200
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 7.250
801     Oświata i wychowanie 2.000
80101   Szkoły podstawowe 1.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.250
85415   Pomoc materialna dla uczniów 5.250
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5.250
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 3.560
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.560
85415   Pomoc materialna dla uczniów 3.560
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3.560
Zespół Szkół w Gardnie 3.775
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.775
85415   Pomoc materialna dla uczniów 3.775
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3.775
Zespół Szkół w Chwarstnicy 7.450
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 7.450
85415   Pomoc materialna dla uczniów 7.450
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 7.450
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 1.100
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.100
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.100
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.100
Zespół Szkół w Gryfinie 4.575
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.575
85415   Pomoc materialna dla uczniów 4.575
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4.575
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 82.747,07
801     Oświata i wychowanie 16.747,07
80195   Pozostała działalność 16.747,07
4300 Zakup usług pozostałych 16.747,07
750     Administracja publiczna 46.000
75095   Pozostała działalność 46.000
4300 Zakup usług pozostałych 46.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 585
801     Oświata i wychowanie 585
80104   Przedszkola 585
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 585
OGÓŁEM 122.567,07

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 105.820 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 103.235
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 37.235
85415   Pomoc materialna dla uczniów 37.235
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 37.235
750     Administracja publiczna 46.000
75095   Pozostała działalność 46.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30.000
758      Różne rozliczenia 20.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 20.000
4810 Rezerwy 20.000
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 585
801     Oświata i wychowanie 585
80104   Przedszkola 585
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 585
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 2.000
801     Oświata i wychowanie 2.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000
OGÓŁEM 105.820

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 46.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań realizowanych przez wydział..

Dział 754, 758 (rez. celowa)

  • 20.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków napaliło i sprzęt niezbędny do akcji ratowniczych.

Dział 801

  • 16.747,07 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o.  Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem środków finansowych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – decyzja za okres VI-VIII 2013.
  • 585zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przygotowanie terenu pod montaż placu zabaw.
  • 2.000 – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące wydatki budżetowe.

Dział 854

  • 37.235 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie wnioskiem p.o.  Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem informacji o liczbie uczniów uprawnionych do otrzymywania dofinansowania do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu – wyprawka szkolna.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz