Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 czerwca 2013 r.


w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 951, poz. 908, poz. 1256, poz. 1429 i 1529) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam minimalne miesięczne stawki czynszu netto za dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino:

  1. 0,30 zł za 1 m2 gruntu, przeznaczonego na funkcję, związaną z portowym przeładunkiem towarów i ich obrotem, ze szczególnym uwzględnieniem targu rybnego i działalności rybackiej, prowadzonej przez różne podmioty,
  2. 10,00 zł za 1 m2 gruntu, przeznaczonego na lokalizację konstrukcji (wieże, słupy, maszty, itp.), związanej z realizacją inwestycji, polegającej na świadczeniu usług teleinformatycznych, teletechnicznych i innych.

§ 2. 1. Ustalone stawki podlegać będą corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS, bez konieczności zmiany umowy.

  1. Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia każdego następnego roku trwania umowy.

§ 3. Do stawek, o których mowa w § 1 dolicza się obowiązujący podatek VAT, w oparciu o odrębne przepisy.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

W związku ze zgłoszonymi wnioskami o wydzierżawienie nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na cele związane z działalnością rybacką oraz z usługami teleinformatycznymi, należało wydać przedmiotowe zarządzenie, w celu ustalenia stawek czynszu za ich dzierżawę.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka