Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  233.121 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 233.121
852       Pomoc społeczna 233.121
85212    Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 233.121
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 233.121
OGÓŁEM 233.121

§ 2.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 212.251 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 212.251
852      Pomoc społeczna 118.962
85214    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 42.062
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 42.062
85216    Zasiłki stałe 42.772
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 42.772
85219    Ośrodki pomocy społecznej 34.128
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34.128
854       Edukacyjna opieka wychowawcza 93.289
85415    Pomoc materialna dla uczniów 93.289
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 93.289
  OGÓŁEM 212.251

§ 3.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań powierzonych o kwotę  22.848,66 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 22.848,66
801       Oświata i wychowanie 22.848,66
80195    Pozostała działalność 22.848,66
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22.848,66
OGÓŁEM 22.848,66

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań powierzonych o kwotę  22.848,66 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 22.848,66
801     Oświata i wychowanie 22.848,66
80195   Pozostała działalność 22.848,66
4300 Zakup usług pozostałych 22.848,66
OGÓŁEM 22.848,66

§ 5.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  233.121 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 233.121
852     Pomoc społeczna 233.121
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 233.121
3110 Świadczenia społeczne 226.127
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.994

OGÓŁEM

233.121

§ 6.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 285.037 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 212.251
852       Pomoc społeczna 118.962
85214    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 42.062
3110 Świadczenia społeczne 42.062
85216    Zasiłki stałe 42.772
3110 Świadczenia społeczne 42.772
85219    Ośrodki pomocy społecznej 34.128
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34.128
854       Edukacyjna opieka wychowawcza 93.289
85415    Pomoc materialna dla uczniów 93.289
3240 Stypendia dla uczniów 93.289
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 44.287
750        Administracja publiczna 40.317
75095    Pozostała działalność 40.317
4300 Zakup usług pozostałych 40.317
754       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.850
75412   Ochotnicze straże pożarne 3.850
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.850
921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120
92195    Pozostała działalność 120
4300 Zakup usług pozostałych 120
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 16.800
801       Oświata i wychowanie 16.800
80195    Pozostała działalność 16.800
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.679,80
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.320,20
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.800
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 1.200
801       Oświata i wychowanie 1.200
80148    Stołówki szkolne i przedszkolne 1.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 3.000
801       Oświata i wychowanie 3.000
80148    Stołówki szkolne i przedszkolne 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 7.499
801       Oświata i wychowanie 7.499
80114    Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 7.499
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.499
OGÓŁEM 285.037

§ 7.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 72.786 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 44.287
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.850
75416   Straż gminna (miejska) 3.850
4010 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.850
750     Administracja publiczna 1.700
75095   Pozostała działalność 1.700
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.700
758     Różne rozliczenia 38.617
75818   Rezerwy ogólne i celowe 38.617
4810 Rezerwy 38.617
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120
92195   Pozostała działalność 120
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 16.800
801     Oświata i wychowanie 16.800
80195   Pozostała działalność 16.800
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3.800
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000
4227 Zakup środków żywności 4.000
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 1.200
801     Oświata i wychowanie 1.200
80104   Przedszkola 1.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 3.000
801     Oświata i wychowanie 3.000
80101   Szkoły podstawowe 3.000
3240 Stypendia dla uczniów 3.000
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 7.499
801     Oświata i wychowanie 7.499
80195   Pozostała działalność 7.499
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 314
4120 Składki na Fundusz Pracy 45
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.140
  OGÓŁEM 72.786

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

 • 3.850 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycje w celu zabezpieczenia środków na ogrodzenie przy remizie strażackiej.

Dział 750, 758

 • 40.317 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań nałożonych na wydział.

Dział 801

 • 22.848,66 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o.  Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem środków finansowych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – decyzja za IX 2013.
 • 16.800 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Jak dobrze być przedszkolakiem”.
 • 1.200 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości do kuchni.
 • 3.000 zł– zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków czystości do kuchni.
 • 7.499 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZEAS w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

Dział 852

 • 233.121 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 602/2013, które zmniejsza Gminie dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85212 na wypłate zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.4.1.1. – 175.429 zł i działanie 13.4.1.2. – 57.692 zł).
 • 42.062 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 616/2013, które zwiększa Gminie dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania własne   w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków okresowych. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.1.1.1.).
 • 42.772 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 613/2013, które zwiększa Gminie dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania własne    w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.1.1.1.).
 • 34.128 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 620/2013, które zwiększa Gminie dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania własne  w rozdziale 85219 na wypłatę dodatków w wys.250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 r. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.1.1.1.).

Dział 854

 • 93.289 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie   z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 628/2013 w sprawie zwiększenia dotacji w rozdziale 85415 – z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26 (działanie 13.1.5.4.) na realizację Narodowego Programu Stypendialnego. Zadanie realizuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – wyprawka szkolna.

Dział 921

 • 120 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe zakwalifikowanie wydatków w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Wirów).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz