Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 171.474,75 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 171.474,75
010     Rolnictwo i łowiectwo 171.474,75
01095   Pozostała działalność 171.474,75
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 171.474,75
OGÓŁEM 171.474,75

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 171.474,75 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 171.474,75
010     Rolnictwo i łowiectwo 171.474,75
01095   Pozostała działalność 171.474,75
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.362,25
4430 Różne opłaty i składki 168.112,50
OGÓŁEM 171.474,75

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 171.474,75 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

Sporządziła:
A.Makowska-Wilk