Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  28 maja 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 7.354,47 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.354,47
010     Rolnictwo i łowiectwo 7.354,47
01095   Pozostała działalność 7.354,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.354,47
OGÓŁEM 7.354,47

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 7.354,47 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.354,47
010     Rolnictwo i łowiectwo 7.354,47
01095   Pozostała działalność 7.354,47
4300 Zakup usług pozostałych 7.354,47
OGÓŁEM 7.354,47

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010,

  • 7.354,47 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych; zmiana spowodowana jest planowaniem wydatków w w/w paragrafach;

Sporządziła:
A.Makowska-Wilk