Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.128.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 04 marca 2013 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.128.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz. 153) oraz § 10 pkt. 16 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta  i Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.128.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
  ”5. Ustalone stawki czynszu, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegać będą corocznej waloryzacji, w następujący sposób:
  1) waloryzowane będą średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS, bez konieczności zmiany umowy,
  2) zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia każdego roku trwania umowy,
  3) w stosunku do umów zawartych w latach poprzednich, waloryzacja nastąpi średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2012, ze skutkiem od dnia 01.04.2013 r.
   
 2. w umowach zawieranych po dniu 28 lutego 2013 r. stawkę czynszu określa się z uwzględnieniem waloryzacji w stosunku do stawek czynszu, o których mowa w § 1.”.
   
 3. w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  ”Za nieruchomości wydzierżawiane na ogrody i ogrody przydomowe, uważa się nieruchomości o powierzchni dzierżawnej do 500 m2 – roczny czynsz z tytułu dzierżawy nie może być niższy niż 30,00 zł netto.
  W przypadku, gdy powierzchnia dzierżawionego gruntu przekracza 500 m2 – czynsz ustalany będzie jak za ogród, powyżej tej powierzchni – jak na cele rolne i wysokość rocznego czynszu w tej części nie może być niższa niż 30,00 zł netto.
  W przypadku gruntów bez sklasyfikowanego użytku rolnego, wydzierżawianych na ogrody i ogrody przydomowe – do wyliczenia czynszu za ich dzierżawę stosuje się przelicznik jak dla klasy VI użytku zielonego”,
   
 4. w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  ”Nr 0050.160.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Gryfino”,
   
 5. załącznikom Nr 1 i Nr 3, nadaje się treść określoną w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
   
 6. w załączniku Nr 4 w pkt. 10 tabeli dodaje się wyraz: ”dodatkowe”.

§ 2. Tracą moc zarządzenia:

 1. Nr 0151-171/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę na okres do 3 lat, 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino, pod kabiny telefoniczne.
 2. Nr 0151-47/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów w mieście i gminie Gryfino, na okres do lat 3, z przeznaczeniem pod stacje transformatorowe.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 marca 2013 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza. W związku z koniecznością uregulowania przepisów o stawkach czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gminnych oraz powierzchni reklamowych na terenie Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie, a także potrzebą wprowadzenia corocznej waloryzacji stawek czynszu, należało wydać przedmiotowe zarządzenie.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka