Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 lutego 2013r.


w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 567), oraz art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266; z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz.1193, Nr 249 poz.1833; z 2007 r. Nr 128 poz.902, Nr 173 poz.1218; z 2010 r. Nr 3 poz. 13; z 2011 r. Nr 224 poz.1342; z 2012 poz.951) zarządzam, co następuje:

§1. Wydzielam z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino lokale, które przeznaczam na wynajem jako lokale socjalne. Wykaz wydzielonych lokali stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz Zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – Prezesowi Zarządu Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266; z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz.1193, Nr 249 poz.1833; z 2007 r. Nr 128 poz.902, Nr 173 poz.1218; z 2010 r. Nr 3 poz. 13; z 2011 r. Nr 224 poz.1342) Gmina Gryfino dokonała wydzielenia ze swojego zasobu mieszkaniowego części lokali socjalnych, które usytuowane są w budynkach o obniżonym standardzie.
Lokale te wynajmowane są osobom pozostającym w niedostatku, w trudnej sytuacji życiowej pod warunkiem, że spełniają one kryteria określone w § 4 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1246 ze zmianami/

Sporządziła:
Janina Major