Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym znajdującym się w przedszkolu

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 stycznia 2013 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłat za pobyt  dziecka w oddziale żłobkowym znajdującym się w przedszkolu

Na podstawie § 9 ust. 1, 2, 4, 6, § 10 Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 95 poz. 1737) w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości, iż wysokość opłaty stałej za świadczenia oddziałów żłobkowych znajdujących się w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino od 1 lutego 2013 roku wynosi 192,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dwa) do czasu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 2. Wysokość opłaty z 20 % zniżką wynosi 154,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt cztery).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 roku.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie § 9 ust. 6 Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino wysokość opłaty stałej podawana jest do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Wysokość opłaty stałej za pobyt dziecka  w oddziale żłobkowym znajdującym się w przedszkolu, zgodnie z § 9 ust. 1 wyżej cytowanej uchwały stanowi 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1026), od dnia  1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1 600,00 zł.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska