Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.91.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.91.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 sierpnia 2013 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich.

Na podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadania ogłoszone w konkursie z dnia 25 lipca 2013 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Swietłana Sochaj – p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji
  2. Barbara Lefik – Koordynator ds. organizacji pozarządowych, Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych - Członek Komisji
  3. Marta Karpicka – Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – Członek Komisji
  4. Eleonora Zakrzewska – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gryfinie - Członek Komisji
  5. Arkadiusz Kostrzewa – Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej - Członek Komisji

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;
  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich zasadnym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Barbara Lefik