Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 3.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 3.000
852     Pomoc społeczna 3.000
85295   Pozostała działalność 3.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.000
OGÓŁEM 3.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 109.307 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 103.074
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000
90002   Gospodarka odpadami 100.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000
852     Pomoc społeczna 500
85295   Pozostała działalność 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
801     Oświata i wychowanie 74
80195   Pozostała działalności 74
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65
4120 Składki na Fundusz Pracy 9
700     Gospodarka mieszkaniowa 2.500
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.500
4300 Zakup usług pozostałych 2.500
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 2.483
851     Ochrona zdrowia 2.483
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.483
4300 Zakup usług pozostałych 2.483
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 562
851     Ochrona zdrowia 562
85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 562
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 562
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 188
851     Ochrona zdrowia 188
85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 188
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 188
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 3.000
852     Pomoc społeczna 3.000
85295   Pozostała działalność 3.000
3110 Świadczenia społeczne 3.000
OGÓŁEM 109.307

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 106.307 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 103.240
758       Różne rozliczenia 103.250
75818    Rezerwy ogólne i celowe 103.250
4810 Rezerwy 103.250
801     Oświata i wychowanie 74
80195   Pozostała działalności 74
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 74
852     Pomoc społeczna 500
85295   Pozostała działalność 500
3110 Świadczenia społeczne 500
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.483
851     Ochrona zdrowia 2.483
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.483
4300 Zakup usług pozostałych 2.483
OGÓŁEM 106.307

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 758 (rez. ogólna),900,700, 851

  • 100.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z potrzebą zakupu systemu elektronicznej komunikacji z klientami eUrząd oraz dodatkowymi funkcjanalnościami w systemie Odpady Komunalne i systemach dochodowych wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RARUSZ, autorstwa REKORD.
  • 2.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych.
  • 750 zł – zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie dokonuje się związku z obowiązkiem opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów na podstawie art.86 ust.1 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami).

Dział 801

  • 74 zł – zmian w palnie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.

Dział 851

  • 2.483 zł – zmian w palnie wydatków pomiędzy dysponentami dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. Środki przesuwa się dla ZEAS-u w związku z transportem dzieci na półkolonie.

Dział 852

  • 500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne.
  • 3.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 120/2013 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. (działania 13.1.1.1.). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Sporządziła:
S. Skrzyniarz