Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  252.653 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 248.153
852     Pomoc społeczna 248.153
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 234.831
2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 234.831
85228     Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.322
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 13.322
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.500
750     Administracja publiczna 4.500
75011   Urzędy wojewódzkie 4.500
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 4.500
OGÓŁEM 252.653

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  252.653 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 248.153
852     Pomoc społeczna 248.153
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 234.831
3110 Świadczenia społeczne 227.786
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.045
85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.322
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.322
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.500
750     Administracja publiczna 4.500
75011   Urzędy wojewódzkie 4.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.500
OGÓŁEM 252.653

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 3.600 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.600
750     Administracja publiczna 1.000
75023   Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
010     Rolnictwo i łowiectwo 2.000
01008   Melioracje wodne 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 600
90013   Schroniska dla zwierząt 600
4300 Zakup usług pozostałych 600
OGÓŁEM 3.600

§ 4.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 3.600 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.600
750     Administracja publiczna 1.000
75023   Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.000
4270 Zakup usług remontowych 1.000
010     Rolnictwo i łowiectwo 2.000
01008   Melioracje wodne 2.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 600
90013   Schroniska dla zwierząt 600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600
OGÓŁEM 3.600

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010, 900

  • 2.600 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków na usługi melioracyjne (2.000 zł) oraz na zakup zestawów higienicznych dla zwierząt (600 zł).

Dział 750

  • 4.500 zł - zmniejszenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 667/2013 z dnia 30 października w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.
  • 1.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącą eksploatacją pojazdów służbowych.

Dział 852

  • 234.831 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 707/2013, które zmniejsza Gminie dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85212 na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.4.1.1. – 229.791 zł i działanie 13.4.1.2. – 5.040 zł).
  • 13.322 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie
    z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 702/2013, które zmniejsza Gminie dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85228 na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.1.1.2.).

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz