Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 Uchwały   Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  14.811 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 14.811
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 14.811
85415   Pomoc materialna dla uczniów 14.811
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 14.811
OGÓŁEM 14.811

§ 2.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 42.305 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 42.305
852     Pomoc społeczna 42.305
85295   Pozostała działalność 42.305
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 42.305
OGÓŁEM 42.305

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 42.305 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 42.305
852     Pomoc społeczna 42.305
85295   Pozostała działalność 42.305
3110 Świadczenia społeczne 42.305
OGÓŁEM 42.305

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  46.430 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 12.040
852     Pomoc społeczna 12.040
85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.500
4300 Zakup usług pozostałych 4.500
85206   Wspieranie rodziny 7.540
4300 Zakup usług pozostałych 7.540
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 34.390
600     Transport i łączność 220
60053   Infrastruktura telekomunikacyjna 220
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220
750     Administracja publiczna 17.560
75095   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17.560
4430 Różne opłaty i składki 17.560
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.610
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.610
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.610
926     Kultura fizyczna 11.000
92601   Obiekty sportowe 11.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000
OGÓŁEM 46.430

§ 5.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 61.241 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 49.201
600     Transport i łączność 220
60013   Drogi publiczne wojewódzkie 220
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220
750     Administracja publiczna 17.560
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17.560
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.560
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 14.811
85415   Pomoc materialna dla uczniów 14.811
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 14.811
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.610
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.610
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.610
926     Kultura fizyczna 11.000
92601   Obiekty sportowe 11.000
4300 Zakup usług pozostałych 11.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 12.040
852     Pomoc społeczna 12.040
85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500
85206   Wspieranie rodziny 7.540
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.540
OGÓŁEM 61.241

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 600, 750, 900

 • 23.390 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycje w związku z:
  • dział 600 – zmniejszenie wynika z przedłużającego się procesu uzgodnienia rozwiązań projektowych z zarządcą drogi wojewódzkiej, co uniemożliwia zakończenie projekty w roku bieżącym, a jednocześnie środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją projektu budowy punków dostępu do Internetu.
  • dział 750 – przesunięcie środków jest niezbędne na pokrycie składek związanych z przystąpieniem Gminy do Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlak Żeglarski.
  • dział 900 – przesunięcia pomiędzy paragrafami dotyczą zadania „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”.

Dział 852

 • 42.305 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 593/2013, które zwiększa Gminie dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.1.1.1.).
 • 12.040 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 854

 • 14.811 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 561/2013 w sprawie zmniejszenia dotacji w dziale 854, rozdziale 85415 – z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26 (działanie 13.1.5.4.). Zadanie realizuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – wyprawka szkolna.

Dział 926

 • 11.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe zakwalifikowanie wydatków w zakresie obiektów sportowa-rekreacyjnych.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz