Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,      Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)  oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 4.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.000
750     Administracja publiczna 4.000
75011   Urzędy wojewódzkie 4.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.000
OGÓŁEM 4.000

§ 2.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań powierzonych o kwotę 30.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 30.000
710     Działalność usługowa 30.000
71035   Cmentarze 30.000
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30.000
OGÓŁEM 30.000

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 32.266 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 32.266
750     Administracja publiczna 4.000
75011   Urzędy wojewódzkie 4.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
852     Pomoc społeczna 28.266
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28.266
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28.266
OGÓŁEM 32.266

§ 4.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 28.266 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 28.266
852     Pomoc społeczna 28.266
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28.266
3110 Świadczenia społeczne 28.266
OGÓŁEM 28.266

§ 5.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań powierzonych o kwotę 30.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 30.000
710     Działalność usługowa 30.000
71035   Cmentarze 30.000
4270 Zakup usług remontowych 30.000
OGÓŁEM 30.000

§ 6.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  38.860 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 3.000
4430 Różne opłaty i składki 3.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 1.000
801     Oświata i wychowanie 1.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
Zespół Szkół w Gardnie 700
801     Oświata i wychowanie 700
80110   Gimnazja 700
4410 Podróże służbowe krajowe 700
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 1.500
801     Oświata i wychowanie 1.500
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 17.000
801     Oświata i wychowanie 17.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 17.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 360
801     Oświata i wychowanie 360
80110   Gimnazja 160
3240 Stypendia dla uczniów 160
80120   Licea ogólnokształcące 200
4410 Podróże służbowe krajowe 200
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 15.300
926     Kultura fizyczna 15.300
92695   Pozostała działalność 15.300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.100
4120 Składki na Fundusz Pracy 400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.800
OGÓŁEM 38.860

  § 7.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 38.860 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 20.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
758      Różne rozliczenia 17.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 17.000
4810 Rezerwy 17.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 1.000
801     Oświata i wychowanie 1.000
80101   Szkoły podstawowe 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
Zespół Szkół w Gardnie 700
801     Oświata i wychowanie 700
80101   Szkoły podstawowe 700
4410 Podróże służbowe krajowe 700
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 1.500
801     Oświata i wychowanie 1.500
80104   Przedszkola 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 360
801     Oświata i wychowanie 360
80110   Gimnazja 200
4410 Podróże służbowe krajowe 200
80120   Licea ogólnokształcące 160
3240 Stypendia dla uczniów 160
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 15.300
926     Kultura fizyczna 15.300
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 15.300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.100
4120 Składki na Fundusz Pracy 400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.800
OGÓŁEM 38.860

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 710

  • 30.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 320/2013 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją obiektów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego na terenie woj. zachodniopomorskiego (działania 9.1.1.10.).

Dział 750

  • 4.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 322/2013 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, w tym komputera wraz z drukarką dla USC w Gryfinie (działania 16.1.1.1.).

Dział 754

  • 3.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na opłacenie polis ubezpieczeniowych strażaków i samochodów strażackich.

Dział 801.758

  • 1.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości.
  • 700 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na delegacje pracowników gimnazjum.
  • 1.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do kuchni.
  • 360 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na delegacje pracowników liceum oraz stypendia dla uczniów gimnazjum.
  • 17.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia nieprawidłowości (w pomieszczeniach kuchennych na parterze i I piętrze, w magazynie artykułów sypkich i warzyw oraz w pomieszczeniach obróbki wstępnej) ujętych w protokole z kontroli sanitarnej. Prace zostaną wykonane w ramach sponsoringu przez pracowników firmy BIS IZOMAR Sp. z o.o. (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 852

  • 28.266zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w UMiG w latach 2008 – 2011 w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego.

Dział 926

  • 15.300 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz