Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 135.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 100.000
750     Administracja publiczna 100.000
75095   Pozostała działalność 100.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 35.000
801     Oświata i wychowanie 35.000
80104   Przedszkola 35.000
4270 Zakup usług remontowych 35.000
OGÓŁEM 135.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 135.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 135.000
750     Administracja publiczna 100.000
75095   Pozostała działalność 100.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100.000
758      Różne rozliczenia 35.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 35.000
4810 Rezerwy 35.000
OGÓŁEM 135.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
U Z A S A D N I E N I E

Dział 750
100.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących wydziału.

Dział 801,758
35.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych w budynku przedszkola przy ul. Sprzymierzonych w związku z realizacją projektu unijnego „Jak dobrze być przedszkolakiem” (środki z rezerwy ogólnej).

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz