Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.103.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 września 2013 r. w sprawie opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia

ZARZĄDZENIE Nr 0050.103.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 września 2013 r.


w sprawie opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645), w związku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907; zm. poz. 984) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zasadą jest udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.

 1. Specyfikacja, o której mowa w ust. 1 jest udostępniana odpłatnie na pisemny wniosek wykonawcy.
 2. Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia może pokrywać jedynie koszty jej druku (powielenia) oraz przekazania (wysyłki).

§ 2. 1. Koszt kserokopii lub wydruku specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawia się następująco:

 1. koszt kserokopii czarno-białej w formacie:
  1. A4 - 0,05 zł / odbitka,
  2. A3 - 0,10 zł / odbitka,
 2. koszt wydruku czarno-białego w formacie:
  1. A4 - 0,05 zł / strona,
  2. A3 - 0,10 zł / strona,
 3. koszt wydruku kolorowego w formacie:
  1. A4 – 0,10 zł / strona,
  2. A3 – 0,20 zł / strona.
 1. W innych formatach, niż określone w ust. 1, opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia ustalana jest indywidualnie przez naczelnika / kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Koszt przesłania specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa cennik usług pocztowych.
 3. Cenę specyfikacji istotnych warunków zamówienia i sposób jej uiszczania należy wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym.
 4. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy, a kopię potwierdzenia wpłaty dołączyć do wniosku o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5. Odstępuje się od pobrania opłaty, jeżeli koszty nie przekraczają kwoty 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam naczelnikom / kierownikom komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 0050.16.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2, który stanowi, że na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację, a opłatę jakiej można żądać może pokrywać jedynie koszt jej druku (powielenia) oraz przekazania (wysyłki).
Zarządzenie Nr 0050.16.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia zdezaktualizowało się. Proponuję uchylić ww. zarządzenie i wprowadzić nowe stawki za koszt kserokopii lub wydruku specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przygotowała:
Angelika Szulc – Pełnomocnik ds. zamówień publicznych