Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.88.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) dla Miasta Gryfino, wraz z przykładami użycia na wskazanych elementach Systemu Identyfikacji Wizualnej.

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.88.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 lipca 2013 r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) dla Miasta Gryfino, wraz z przykładami użycia na wskazanych elementach Systemu Identyfikacji Wizualnej.

Na podstawie art.30 ust.1 i art.7 ust.1 pkt.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.  220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458). zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) dla Miasta Gryfino, wraz z przykładami użycia na wskazanych elementach Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz regulamin konkursu na logo stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl 

§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:
Niniejsze zarządzenie stwarza możliwość i szansę na pozyskanie najlepszego projektu znaku graficznego (logo), który stanowić będzie podstawę do stworzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej dla miasta Gryfino. Stworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej jest jednym z podstawowych etapów realizacji Strategii Promocji Miasta i Gminy Gryfino, która została przyjęta uchwałą nr LIII/563/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010 roku. Wybrane logo będzie wykorzystywane do celów identyfikacyjnych, reprezentacyjnych, korespondencyjnych. Będzie w sposób nieograniczony wykorzystywane do identyfikacji wizualnej Gminy Gryfino. W szczególności umieszczane będzie na wszelkich materiałach poligraficznych: wydawnictwach, plakatach, ulotkach, nośnikach elektronicznych, nośnikach reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych, Internecie.

Sporządził:
Tomasz Pękalski