Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-3/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 kwietnia 2013r.


w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-3/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;  Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458  Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117,  poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r. poz. 567; Dz.U. z 2013 r. poz. 153), art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356) oraz pkt 3.5 Regulaminu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie stanowiącego załącznik nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Gryfino na lata 2004-2008 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/368/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zarządzam co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 0151-3/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie dokonuje się zmiany zapisu

§ 4, który otrzymuje nowe brzmienie: „§ 4. Kadencja Komisji trwa do 31 października 2013r.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 28 stycznia 2013r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473; zmiany Dz. U. z 2007r. Nr 115, poz. 793; Nr 176, poz. 1238) burmistrz powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która inicjuje działania w zakresie określonym ww. ustawą, oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia  o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu. 
W związku z planowanym naborem do nowego składu Komisji przedłuża się funkcjonowanie obecnego składu Komisji do dnia 31 października 2013r.

Sporządziła:
Ewa Urbańska

Dyrektor
mgr Bożena Górak