Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno.

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 grudnia 2013 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318), art. 67 ust.1 i ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz.1529) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 19/1 o powierzchni 0,0053 ha, położonej w obrębie Gardno, na kwotę 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XXXVII/320/13 z dnia 26 września 2013 r. Rada Miejska w Gryfinie, wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 19/1 o powierzchni 0,0053 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 39,79 m2, położonej w obrębie Gardno, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 20 listopada 2013r. określił wartość nieruchomości na kwotę 6.000,00 zł ( słowne: sześć tysięcy złotych).
Poniesione koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży należy doliczyć do ceny.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu na kwotę 9.000,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec