Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do użytku Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 maja 2013 roku


w sprawie wprowadzenia do użytku Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 19 ust. 2 ppkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku  o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89 poz. 590 ; z 2009 r. Dz. U. Nr 11 poz. 59, Dz. U. Nr 85 poz. 716, Dz. U. Nr 131 poz. 1076, Dz. U. Nr 65 poz. 553 ; z 2010 r .Dz. U. Nr 240 poz. 1600; z 2011 r. DZ. U. Nr 22 poz. 114 z 2012 r., poz.460, poz.908,poz.951) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r. Dz. U.NR 173 POZ.1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 . Dz. U. NR 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Dz. U. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887 z 2012 r., poz. 567 z 2013 r., poz.163 ) zarządza się co następuje:

§1. Wprowadza się do użytku Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego zwany dalej „ Planem” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, którego celem jest ustalenie i przygotowanie przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia symptomów lub zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego,  a także klęski żywiołowej. Załącznik do zarządzenia znajduje się w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego bez publikacji w BiP.

§2. Plan zapewnia systemowe, efektywne i skoordynowane współdziałanie pomiędzy gminami, powiatem i województwem, w przypadku reagowania na zdarzenia kryzysowe o dużej skali.

§3. Plan jest dokumentem określającym udział w działaniach związanych z sytuacjami kryzysowymi instytucji, organizacji, służb i obywateli, którzy w codziennej działalności służbowej i społecznej realizują zadania związane z ochroną ludności, środowiska, porządku publicznego, dóbr kultury oraz niosącym pomoc społeczną.

§4. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego podlega zatwierdzeniu przez Starostę Gryfińskiego oraz bieżącej aktualizacji, nie rzadziej niż co dwa lata.

§5. Bieżący nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§6. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego określa działalność organów gminnych, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński