Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 października 2013r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 18/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 października 2013r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 18/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz.1529) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 18/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, na kwotę 166.517,30 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych i trzydzieści groszy).

§ 2. Cena nieruchomości zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jej sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XIII/75/91 z dnia 2 marca 1991r. Rada Miasta i Gminy w Gryfinie, przeznaczyła do sprzedaży na rzecz najemców lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 18 w Gryfinie.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 02.09.2013r., określił wartość nieruchomości na kwotę 164.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym: wartość lokalu wraz z udziałem w urządzeniach częściach wspólnych budynku – 158.400,00 zł, wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej (dz. nr 156) – 5.600,00 zł.
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 2.517,30 zł (słownie: dwa tysiące pięćset siedemnaście złotych i trzydzieści groszy), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 1.288,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) oraz fundusz remontowy na dzień 30.09.2013r. - 1.229,30 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i trzydzieści groszy).
Wartość nieruchomości zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec