Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 Uchwały   Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  734.098 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 661.809
600     Transport i łączność 193.000
60016   Drogi publiczne gminne 193.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193.000
630     Turystyka 77.209
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 76.989
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76.989
63095   Pozostała działalność 220
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220
700     Gospodarka mieszkaniowa 44.500
70095   Pozostała działalność 44.500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44.500
710     Działalność usługowa 30.000
71095   Pozostała działalność 30.000
4300 Zakup usług pozostałych 30.000
750     Administracja publiczna 16.700
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16.700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500
4300 Zakup usług pozostałych 14.200
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 300.000
4260 Zakup energii 250.000
4270 Zakup usług remontowych 50.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400
92195   Pozostała działalność 400
4300 Zakup usług pozostałych 400
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 64.589
801     Oświata i wychowanie 58.665
80101   Szkoły podstawowe 52.670
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.670
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.011
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.011
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 3.984
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.984
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.924
85401   Świetlice szkolne 5.924
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.924
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 7.700
926     Kultura fizyczna 7.700
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 7.700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.700
OGÓŁEM 734.098

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 734.098 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 661.809
600     Transport i łączność 193.000
60016   Drogi publiczne gminne 193.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193.000
630     Turystyka 77.209
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 76.989
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76.989
63095    Pozostała działalność 220
4300 Zakup usług pozostałych 220
700      Gospodarka mieszkaniowa 44.500
70095   Pozostała działalność 44.500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44.500
710     Działalność usługowa 30.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000
4300 Zakup usług pozostałych 30.000
750     Administracja publiczna 16.700
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16.700
4120 Składki na Fundusz Pracy 16.700
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400
92195   Pozostała działalność 400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 64.589
801     Oświata i wychowanie 58.665
80101   Szkoły podstawowe 52.670
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.670
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.011
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.011
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 3.984
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.984
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.924
85401   Świetlice szkolne 5.924
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.924
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 7.700
926     Kultura fizyczna 7.700
92601   Obiekty sportowe 7.700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.700
OGÓŁEM 734.098

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 600, 630, 700, 710, 900

  • 644.489 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

Przeniesienie środków w dziale 600 z zadania budowa dróg w rejonie ul. Jana Pawła II, w związku z wykonaniem zakresu prac przewidzianego do realizacji w latach 2012 – 2013 w celu zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację przebudowy i modernizacji dróg gminnych.

Przeniesienie środków w dziale 630 z zadania „Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap II - nabrzeże pasażerskie – północne”, w celu zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na realizację „Rozbudowy centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej „

Przeniesienie wolnych środków z działu 700 rozdziału 70095, które pozostały z realizacji budynku mieszkalnego przy ul. Targowej z przeznaczeniem na modernizację i przebudowy budynków komunalnych.

Zwiększenie środków w dziale 900 rozdziale 90015 wynika z konieczności zabezpieczenia środków do końca roku związanych między innymi z opłatami za energię w Parku Regionalnym w Gryfinie, jak również ze zmianami operatorów i umów na oświetlenie. Kosztów tych precyzyjnie nie można było określić przy konstruowaniu budżetu w 2013 r. Zmniejszenie wydatków w tym dziale możliwe jest, ponieważ na zadaniu projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czechosłowackiej zostały wykonane opracowania projektowe, a realizacja przewidziana jest w ramach budowy kanalizacji w aglomeracji Gryfino (zadanie współfinansowane ze środków POIiŚ), natomiast na zadaniu przebudowa przepompowni wód deszczowych w rejonie CW Laguna, dokumentacja zakończona zostanie w roku przyszłym i płatności również planowane będą na kolejny rok.

Przeniesienie środków w dziale 710 w celu zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację innych opracowań niebędących planami miejscowymi.

Dział 630

  • 220 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 750

  • 16.700 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z organizacją  dnia 7 września b.r. festynu rodzinnego.

Dział 801, 854

  • 64.589 zł – zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie dokonuje się na wniosek Dyrektora szkoły związku z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 8 miesięcy 2013 r. (likwidacja szkoły).

Dział 921

  • 400 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie funduszu sołeckiego ( Krajnik – 400 zł).

Dział 926

  • 7.700 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu dokonania zakupów materiałów poprawiających infrastrukturę na boisku w Radziszewie wynikającą z zaleceń Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz